Sırları:

Alimler, Berhetiye duası hakkında, gizli sırlarla dolu hazine, kırmızı yakut, diye yad etmişlerdir. Nice alimler ve arifler de bu hazineden faydalanmışlardır. Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere şeytanlar,cinler, ifritler baş kaldıramazlar. Ruhani ilimlerin temeli bu mübarek isimlerdir.

Berhetiyye, Süleyman Aleyhisselam-ın tahtının dört bir yanında yazılı idi.En son kelimesi olan ââ?¬Å?Şemhahirââ?¬Â ism-i celili ise mührüne işlenmişti. Berhetiyye-nin manevi gücü ile Süleyman Aleyhisselam, kurtları, kuşları, cinleri hükmü altına almıştı.

Esmçü'l-Berhetiyh Adedleri ve Adçbına göre okunulduğu zaman ruhaniyetleri celbeder. Lçkin gereksiz ve boş yere özellikle gösteriş amaçlı, şişe devirme, eşyaları hareket ettirme, bir yerden bir yere tayy-i mekçn yapma gibi amaçlarla kullanılırsa manevi cezçsı vardır. Bu tür Esmçlar ancak ihtiyaç halinde bir hastayı veya bir zorda olan kişiye sadece Allah rızası yardım amaçlı adedine, menzil ve saatlerine göre okunulmalıdır.

Esmç-i Berhetiyh; 28 Esmç'dan oluştuğu çoğu kimseler tarafından bilinmekte olup, 28 harf ve menzille sabitlik kazanır. Toplam adedi "18587" olup genelde Üçlü Vefk'i yapılarak kullanılmaktadır.

Uygulamaya geçmeden ve bu tür çalışmalara girmeden önce bir İslçm alimine veya profesörüne danışınız. Zirç bu tür uygulamalar oldukça tehlikeli olmakla beraber anlamını bilmediğiniz bir çalışma ve uygulama üzerinize cin musallatı getirmekle beraber dinden çıkmanıza da sebep olabilir.

***

Duası:

Bismillahirrahmanirrahim.
Azimetün min Allahü ve'r-Resülihi Süleyman İbni Davud Aleyhim'es-selçm.
İlç mülikil cinni ve'ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain.
Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü'r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu
daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye
(Amaç zikredilir)

Bi izzeti Berhetihin Berhetihin.
Keririn Keririn.
Tetlihin Tetlihin.
Turçnin Turçnin.
Mezcelin Mezcelin.
Bezcelin Bezcelin.
Terkçbin Terkçbin.
Berheşin Berheşin.
Galmeşin Galmeşin.
Hutürin Hutürin.
Kalnehüdin Kalnehüdin.
Berşçnin Barşçnin.
Kezhirin Kezhirin.
Nemuşelhin Nemuşelhin.
Berhayülen Berhayülen.
Beşkeylahin Beşkeylahin.
Kçzmezin Kçzmezin.
Engalelitin Engalelitin.
Kabçratin Kabçratin.
Gayçhen Gçyahen.
Keydehülen Keydehülen.
Şemhçhirin Şemhçhirin.
Şemhahirin Şemhahirin.
Şemhahirin Şemhahirin.
Bikehtahünihin Bikehtahünihin.
Beşçrişin Beşçrişin.
Tunişin Tunişin.
Şemhabarühin Şemhabarühin.

Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin.
Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim.

Sübhane men leyse kemislihi şey'ün ve Hüve's-Semiü'l-Basir. Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnç Okunulur.)

Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetçatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li's-semavati vel ardi i'tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillçhi'r-rabbil alemin.
Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminç ve atçnç ve hüm la yesmaune.
Ecib Yç Cebrçil Aleyhisselam ve Yç İsrçfil Aleyhisselam ve Yç Mikçil Aleyhisselam ve Yç Azrçil Aleyhisselam ve ente Yç Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi)

Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale'r-Resuli min muradikatil azameti ilç levhil Mahfuz.
İlla mç ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hçdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü)
El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri)
Ve hçdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri)
Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri)
Bi hakkı (İstek)
Mç fiha min sırri vel Esrari ve nur'ül Envçri

Heyyen Heyyen.
El-vçhen El-vçhen..
E'l-acele El-acele.
Es-sçate Es-sçate..

***

Adedleri:

Berhetihin ->>>662
Keririn ->>>430
Tetlihin ->>> 845
Turçnin ->>> 266
Mezcelin ->>> 80
Bezcelin ->>>42
Terkçbin ->>>702
Berheşin ->>>507
Galmeşin ->>>1370
Hutürin ->>>825
Kalnehüdin ->>>195
Berşçnin ->>>553
Kezhirin ->>>935
Nemuşelhin ->>>1026
Berhayülen ->>>254
Beşkeylahin ->>>962
Kçzmezin ->>>154
Engalelitin ->>>1130
Kabçratin ->>>703
Gayçhen ->>>1017
Keydehülen ->>>76
Şemhçhirin ->>>1146
Şemhahirin ->>>1165
Şemhahirin ->>>561
Bikehtahünihin ->>>112
Beşçrişin ->>>803
Tunişin ->>>365
Şemhabarühin ->>>1750

***

Havassı:

1.Berhetiyyin :

49 defa beyaz bir tabağa Yazılsa Suyu Doğumda zorluk çeken Kadına içirseler Tezcek Doğurur.
Bu isimi Rızık Darlığı çeken Kişi HEr gün 100 defa okusa 40 güne kalmaz rızık kapıları Açılır.
Bu isimi sağ avuca 7 defa yazıp Yalasa 7 gün boyunca , Hafızası kuvvetli olur.

2.Keririn :

Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam Verilir.
21 Defa yazılıp Bir malın üstüne konulsa O mal Çalınmaktan muhafaza olunur
Bu isim bir tabağa yazılsa Hiç dokunmadan 17 defa suyu ile Gözler Ovalansa 3 gün boyunca, Allah Gözlerine şifa verir
Berhetiyyin 2 defa, Keririn 2 defa, Yenilecek bir şey üzerine yazılsa Karısına veya kocasına yedirse Kalbindeki Muhabbet Daim olur ((HAram işte kullananlar çarpılır Ona göre)

3.Tetlihin :

Bu ismi Yeni ve temiz Ve güzel bir Levhaya 13 defa yazıp Bereket olmayan Sürekli dövüş kavga olan Bir eve assalar Artık bereket hasıl olur.
Her gün bu ismi 70 defa okuyan Zengin olmadan ölmez.

4.Turanin :

Bir kağıda 4 defa yazılsa Sonra Haşr suresinin Son 4 ayeti yazılsa sonra 3 tane (He) harfi 7 tanede (hemze) harfi YAzılsa Taşısa O kişiye Ne in nede cin nede zalim Bir zarar Veremez.
Bu ismi hergün 1000 defa okusa Her 100 de Sunu söylese 3 Güne kalmaz Bu ismin Hüddamı o kişinin Düşmanını Öldürür (Lakin Hak etmeyen bir kişiye yapılırsa Kendine Zarar verirsin Hüddam seni Öldürür) Dua Budur
(Tevekkeluu Yaa Hüddam Hazel İsmişşeriif En tentekimuu Min (1.Fülan ibni 2.fülane) Ve tuhfezuu Aklehuu Ve türessilü Aleyhi Cemii il emraz Bi hakkı Hazihil ismi aleyküm Ve taa atihi ledeyküm Barekellahü fiiküm ve aleyküm. 1 yazan yere düşmanın adı 2 yazanyerede Anasının adını söyleââ?¬Â¦.Tekrar uyarayım Çok tehlikelidir HAk etmeyen kişiye yapılırsa Zararı sen görürüsün.
Bir kağıda 2 defa berhetiyyin, 2 defa Keririn ,2 defa Tetlihin, 2 defa Turanin yazılıp Taşınsa Sihiri bozulur Büyü bozulur, Ve sihir tesir etmez o kişiye..
Yine bu şekil ile Bir tabağa yazılsa Sonra Suyu ile Yüzünü yıkasan ve karşındakine hacetini söylesen HAcetini Giderir
Turanin Ve keririn isimlerini Halvette iken güzel bir buhurla zikredersen Bütün Süfli ve ulvi ruhlar İtaat ederler

5.Mezcelin :

Hergün 50 defa okumaya devam eden kişi Tevbe etmeden ölmez,Efendimizin Kabrine varmadan ölmez..
7 defa bir tabağa yazılsa Sonra Sonra esma i Tahatil Denilen isimlerde yazılsa Sonra hayızdan temizlenmiş kadın 7 gün boyunca 7 defa sabahları İçse 7 gün cima etseler kadın hamile kalır.

6.Bezcelin :

Kırmızı bir kağıda Perşembe günü Güneş doğmadan evvel Yazsalar Hiç kimse ile konuşmadan hacetini söyleyip Deryaya Bıraksalar Haceti Kabul olur,

7.Terkabin :

Cuma günü Bir kağıda Şu ayetle beraber yazsalar (Küllema Dahele Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka~Sonuna kadar) Ve Rezzak isminin Rakam vefkini de yazıp Dükkana assalar Rızkı ve müşterisi Çok olur.

***

(DİKKAT)

Uygulamaya Geçmeden Önce:

Tesirli Bir Tahassun Duası:

Berhetiyye Duasının uygulamasına geçmeden önce meydana gelebilecek cin musallatlarından korunmak için iki kısımdan oluşan bu duayı okumalısınız. Bu tahassun duası cinlerden, kötülüklerden, kaza ve belalardan korunmak hatta ve hatta yapacağınız cin davetlerinden önce okumanız gereken çok tesirli, koruyucu bir duadır.

Birinci Kısım:

Bismillahirrahmanirrahim

Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

İkinci Kısım:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es-elüke yç menihtecebe bi-şuçi nürihian nevçzıri halkıhi, yç men teserbelebil celçli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fi kudsihi yç men teçlç bil celçli vel kibriyçi fi teferrüdi mecdihi yç memingçdet lehül ümürü bi ezimmetihç tav-an liemrihi yç men kametissemavati vel erdüne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meçşen li halgihi ve cealehç müferrikaten beynelleyli vennehçri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehçibe niamihi es-elüke bi meçkıdil ızzi min arşike ve müntehçrrahmeti min kitçbike ve bi külli ismi hüve leke semi'tü enzeltehü fi kitçbik*